محمدعلی پورشریف ، رئیس هیأت مدیره / انسیه لطیفی ، نائب رئیس هیأت مدیره / نادر سمامی ، مدیرعامل

حسن اسحاق زاده ، عضو اصلی

احسان خبازکار ، عضو اصلی

زهرا دلکش املشی ، عضو اصلی

سیده حوا فرمانبر ، عضو اصلی

طالب جعفری ، عضو اصلی

قاسم نورائی صوفی ، عضو علی البدل

محمدحسین پورشریف ، عضو علی البدل