قاسم معقول ، بازرس اصلی

مجید ربانی ، بازرس علی البدل