امام حسین ع : “آنگاه که دنیا به تو روی خوش نشان داد [و برایت امکاناتی فراهم شد] تو هم از آن به نفع نیازمندان و مستمندان بهره گیر، قبل از آنکه از دستت بیرون رود” روابط عمومی موسسه خیریه محبت املشhttps://t.me/mohabbateamlash

امام حسین ع :

“آنگاه که دنیا به تو روی خوش نشان داد [و برایت امکاناتی فراهم شد] تو هم از آن به نفع نیازمندان و مستمندان بهره گیر، قبل از آنکه از دستت بیرون رود”

روابط عمومی موسسه خیریه محبت املش
https://t.me/mohabbateamlash